Strateški okvir procjene ucinaka propisa

Stupanjem na snagu Zakona o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine", broj 44/17) na dan 13. svibnja 2017. godine, obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donese novu Strategiju procjene učinaka propisa.

Novom Strategijom se dugoročno usmjerava razvoj sustava procjene učinaka propisa i njegova provedivost, ciljevi, poboljšanje kvalitete propisa i razvoj administrativnih kapaciteta.

Strategiju prati Akcijski plan koji je provedbeni akt Strategije kojim se određuju prioritetne mjere i aktivnosti na razvoju sustava procjene učinaka propisa, način provedbe i redoslijed ostvarivanja mjera, rokovi izvršavanja i nositelji provedbe mjera i aktivnosti.

Ured za zakonodavstvo je koordinator i stručni nositelj izrade Strategije i Akcijskog plana, zajedno sa središnjim tijelima državne uprave i drugim dionicima.
Strategiju, na prijedlog Ureda, donosi Vlada, za razdoblje od pet godina.
Akcijski plan donosi Ured za razdoblje važenja Strategije, a po potrebi i za kraće razdoblje.
Strategija i Akcijski plan objavljuju se na mrežnim stranicama Ureda.
Ured izvješćuje Vladu o provedbi i ostvarenju ciljeva iz Strategije, u prvom tromjesečju nakon isteka razdoblja važenja Strategije.


Strategijom procjene učinaka propisa za razdoblje od 2013. do 2015. godine ("Narodne novine", broj 146/12) Vlada Republike Hrvatske postavila je viziju, misiju i četiri temeljna cilja za razvoj procjene učinaka propisa u razdoblju od 2013. do 2015. godine.


Vizija

 
  • Kroz sustav procjene učinaka propisa osigurati razvoj boljeg i kvalitetnijeg zakonodavstva tako da novo zakonodavstvo postiže zadane ciljeve uz niske troškove i bez nepotrebnih prepreka.

Razvojem procjene učinaka propisa, Vlada Republike Hrvatske postavlja stratešku okosnicu za stvaranje kvalitetnog i "pametnog" zakonodavstva. Načelo "pametnog" zakonodavstva je stvarati fleksibilno, jednostavno, razumljivo i kvalitetno zakonodavstvo koje daje podlogu za razvoj gospodarstva i društva. Postojeće i novo zakonodavstvo proizvod je kojeg konzumiraju gospodarski subjekti, organizacije civilnog društva i građani u svakodnevnom poslovanju i životu.

Zakonodavni okvir treba dati stabilnost i jednostavnost zakonodavstva uz niske troškove konzumacije pravnih pravila i nepotrebne svakodnevne prepreke za one na koje se ta pravila odnose. Takav zakonodavni okvir podloga je za stabilnost i razvoj tržišta, stvaranje jednakih tržišnih prilika za poduzetništvo, razvoj različitih inicijativa organizacija civilnog društva za stvaranje i jačanje socijalne pravednosti i jednakosti, uz zaštitu i očuvanje životnog i prirodnog okoliša.
 

Misija

 
  • Osigurati razvoj učinkovitog i samostalnog sustava procjene učinaka propisa kroz aktivnu ulogu svih odgovornih tijela za sustav procjene učinaka propisa uz sudjelovanje ostalih tijela državne uprave te zainteresiranih dionika.

Okosnica sustava procjene učinaka propisa aktivna je suradnja i međusobna komunikacija Vlade Republike Hrvatske i tijela državne uprave. Za stvaranje kvalitetnog i "pametnog" zakonodavstva potrebno je planirati zakonodavstvo kako bi se ograničeni resursi optimalno koristili. Nije pitanje da li više ili manje zakonodavstva, već da je novo zakonodavstvo povoljno za poslovanje i građane, stvaranje socijalne pravednosti uz smanjivanje negativnih učinaka na okoliš. Kako bi ostvarili takvo zakonodavstvo potrebno je procijeniti učinke novog propisa imajući u vidu gospodarske, socijalne, financijske učinke, kao i učinke na okoliš.

Budući da je novo zakonodavstvo proizvod stručnog nositelja izrade propisa, u stvaranju proizvoda potrebno je uključiti konzumente novog zakonodavstva. Postupak procjene učinaka propisa otvara komunikacijski kanal za aktivno participiranje i stvaranje partnerstva zainteresiranih dionika i javnosti s tijelima državne uprave sa zajedničkom misijom stvaranja kvalitetnijeg zakonodavstva. Misija Vlade Republike Hrvatske je osigurati razvoj učinkovitog i samostalnog sustava procjene učinaka propisa kroz aktivnu ulogu svih odgovornih tijela za sustav procjene učinaka propisa uz sudjelovanje ostalih tijela državne uprave te zainteresiranih dionika.
 

Prioritetni ciljevi

1. Osigurati provođenje postupka procjene učinaka propisa u skladu sa propisima kojima se uređuje procjena učinaka propisa.

Osigurati provođenje postupka procjene učinaka propisa u skladu sa propisima kojima se uređuje procjena učinaka propisa – obuhvaća aktivnosti koje omogućuju provedbu postupka sukladno Zakonu i Uredbi. Stabilan i predvidljiv postupak temelj je za provedbu metodologije procjene učinaka propisa. U sustavu procjene učinaka propisa Vlade Republike Hrvatske, tijela državne uprave, ali i zainteresirani dionici imaju prava i obveze koje je potrebno na vrijeme provoditi. Osiguranje provedbe postupka procjene učinaka propisa daje stabilnost i predvidljivost sustavu procjene učinaka propisa.

2. Osigurati pravodobno informiranje i sudjelovanje dionika te zainteresirane javnosti u sustavu procjene učinaka propisa.

Osigurati pravodobno informiranje i sudjelovanje dionika te zainteresirane javnosti u sustavu procjene učinaka propisa – obuhvaća aktivnosti koje su usmjerene na pravovremeno informiranje javnosti, zainteresirane javnosti i dionika o planiranju zakonodavstva i postupcima procjene učinaka propisa. Provođenjem ovih aktivnosti postiže se informiranost zainteresiranih dionika za sudjelovanjem u postupku. Obveza je tijela državne uprave informirati javnost o planiranju i izradi zakonodavstva, dok je pravo dionika odlučiti o sudjelovanju u postupku procjene učinaka propisa. Procjena učinaka propisa komunikacijski je alat, koji na strukturirani način vodi od problema, postavljanja cilja, opcija i ključnih učinaka što je podloga za savjetovanje s dionicima kako bi se ocijenili učinci i predložila najpovoljnija opcija za rješavanje problema i postizanje cilja.
 
3. Razvijati dobru praksu provedbe procjene učinaka propisa i provoditi stručno osposobljavanje državnih službenika i drugih osoba u području procjene učinaka propisa.

Razvijati dobru praksu provedbe procjene učinaka propisa i provoditi stručno osposobljavanje državnih službenika i drugih osoba u području procjene učinaka propisa – obuhvaća aktivnosti koje su usmjerene na međusobnu komunikaciju i razmjenu stečenog znanja i dobre prakse provedbe postupka procjene učinaka propisa svih uključenih u sustav, od Ureda za zakonodavstvo, stručnih nositelja izrade propisa do imenovanih koordinatora procjene učinaka propisa. Postupak procjene učinaka propisa obuhvaća kompleksnu metodologiju koja uključuje nekoliko alata koje je potrebno svladati kako bi ovaj postupak doprinio kvaliteti zakonodavstva. Aktivnosti u ovom prioritetnom cilju obuhvaća razvoj i provedbu edukacijskih programa za državne službenike i vanjske dionike. Uz to, aktivnosti obuhvaćaju razmjenu iskustva u provedbi procjene učinaka propisa sa stručnjacima iz zemalja u EU i u regiji.
 
4. Osigurati aktivnu provedbu akcijskog plana kako bi se osiguralo strateško usmjerenje uz korektivne mjere po potrebi.

Osigurati aktivnu provedbu akcijskog plana kako bi se osiguralo strateško usmjerenje uz korektivne mjere po potrebi – obuhvaća aktivnosti koje su usmjerene na praćenje provedbe Akcijskog plana i postizanja postavljenih prioritetnih ciljeva za trogodišnje razdoblje ove Strategije. Aktivnosti u ovom prioritetnom cilju okosnica su redovitog prikupljanja podataka o razvoju sustava procjene učinaka propisa i provedbi postupka procjene učinaka propisa. Analizom podataka mogu se utvrditi trendovi, poteškoće i rizici sustava, što omogućuje razmatranje, usvajanje i provedbu korektivnih mjera. Na godišnjoj razini ove će aktivnosti omogućiti stvaranje novog akcijskog plana, kao i vrednovanje ostvarenja postavljanih prioritetnih ciljeva u trogodišnjem razdoblju.