Koordinatori za savjetovanje u tijelima državne uprave

TIJELO DRŽAVNE UPRAVE / JAVNO TIJELO KOORDINATOR/ICA ZA SAVJETOVANJE KONTAKT
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA    
glasnogovornik@mvep.hr

 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Vjekoslav Mađarić 01 6122 478
vmadjaric@mup.hr
MINISTARSTVO OBRANE Dražen Palaić 01 4568 029
drazen.palaic@morh.hr
MINISTARSTVO FINANCIJA Sanja Bach

Vesna Krsnik
sanja.bach@mfin.hr
 
vesna.krsnik@porezna-uprava.hr
01 2386 956
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA Zrinka Oreb 01 3714 522
zrinka.oreb@pravosudje.hr
MINISTARSTVO UPRAVE Anita Čavka anita.cavka@uprava.hr
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA Daliborka Nović daliborka.novic@mgipu.hr
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA Ivana Matošin 01 3696 454
ivana.matosin@mrms.hr
MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ MLADE I SOCIJALNU POLITIKU Ivana Ištuk

Ivana Dodig

01 555 7311
ivana.istuk@mdomsp.hr

01 5557 148
ivana.dodig@mdomsp.hr

MINISTARSTVO KULTURE Melita Holetić 01 4866 255
melita.holetic@min-kulture.hr
MINISTARSTVO TURIZMA Bosiljko Domazet
 
Anđelka Ćorluka
bosiljko.domazet@mint.hr
 
01 6169 194
andelka.corluka@mint.hr
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Ida Rusteni
 
Snježana Papić
01 6109 952
ida.rusteni@mps.hr
 
01 6106145
snjezana.vranjkovic@mps.hr
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA Kristina Begonja 01 4594-350
Krisina.Begonja@mzo.hr
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE Sofija Ljubaj 01 3717-926
sofija.ljubaj@mzoe.hr
MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE Goran Škec 01 3784-537
goran.skec@mmpi.hr
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA PODUZETNIŠTVA I OBRTA Ana Vraneša 01 610-6247
Ana.Vranesa@mingo.hr 
MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE Mihajla Ljubičić 01 4569148
mihajla.ljubicic@mrrfeu.hr
MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA Biljana Orlić 01 2308 935
biljana.orlic@branitelji.hr
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA Kristina Pek 01 4559 256
kristina.pek@miz.hr
MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE Marija Antolin 01 6448 862
marija.antolin@midim.hr
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT Sara-Sanela Butorac 01 604 2987
sarasanela.butorac@sdus.hr
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA Tanja Didak Prekpalaj 01  4855 827
tanja.didak-prekpalaj@rdd.hr
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU Ančica Jonjić ancica.jonjic@sredisnja.nabava.hr
01/4599881
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE Sara Jakupis 01 4659-791
sara.jakupis@sduosz.hr
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE Dubravka Severinski 01 6444 685
dseverinski@hrvatiizvanrh.hr
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA Ivana Medarić
 
 
Svjetlana Prusec Milnović
01 6165 486
ivana.medaric@dgu.hr
 
01 6165489
svjetlana.prusec.milnovic@dgu.hr
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD Sanja Nikolić 01 4565 733
sanja.nikolic@cirus.dhz.hr
DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO Karla Štingl

Jasmina Kljajić Vidović
01 610 6104
kstingl@dziv.hr

jkljajic@dziv.hr 
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO Slavica Skračić 01 5630 021
slavica.skracic@dzm.hr
DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU Vesna Lipavić lipavicv@dzs.hr
DRŽAVNI INSPEKTORAT Mihovil Vukša mihovil.vuksa@dirh.hr
POVJERENIK ZA INFORMIRANJE Ina Volmut 01 4609 041
ina.volmut@pristupinfo.hr
URED ZA UDRUGE VLADE RH Nemanja Relić 01 459 98 18
nemanja.relic@udruge.vlada.hr
URED ZA ZAKONODAVSTVO VLADE RH Nikolina Matić nikolina.matic@vlada.hr
URED ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA VLADE RH Krešimir Margaletić 01 4569 324
kresimir.margaletic@uljppnm.vlada.hr
URED ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA VLADE RH Sandra Đuka 01 6303 762
sandra.djuka@urs.vlada.hr
URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST Vesna Ramljak

Svjetlana Milišić

 
01 4681 207
vesna.ramljak@uvns.hr
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA Tomislav Žižak Čerin 01 6173 228
tomislav.zizak.cerin@hanfa.hr
HRVATSKA NARODNA BANKA Dejana Rebernik dejana.rebernik@hnb.hr