Vijeće Europe usvojilo Smjernice za javno sudjelovanje u procesima donošenja odluka

Odbor ministara Vijeća Europe usvojio je 27. rujna Smjernice za javno sudjelovanje u procesima donošenja odluka za 47 članica Vijeća Europe.

Smjernice zajedno sa Preporukama Odbora ministara CM/RC(2007)14 o djelotvornom sudjelovanju organizacija civilnoga društva u oblikovanju javnih politika i Kodeksom pozitivne prakse sudjelovanja građana u odlučivanju (2009.) čine čvrstu osnove za vlade i civilno društvo da zajedno rade na jačanju demokracije i uključivanju građana u procese donošenja odluka.

Pripremu ovog jedinstvenog instrumenta za određivanje standarda u postupcima savjetovanja preporučio je glavni tajnik Jagland u svom izvješću za 2015. godinu o stanju demokracije, ljudskih prava i vladavini prava u Europi.
 
Smjernice možete pronaći ovdje.

Pisane vijesti