Postupak procjene učinaka propisa

Postupak procjene učinaka propisa, kako je predviđen Zakonom, započinje planiranjem zakonodavstva u tekućoj godini za sljedeću godinu, a potom se na dio planiranog zakonodavstva provodi postupak procjene učinaka propisa. Hodogram aktivnosti na provedbi postupka procjene učinaka propisa tijekom godine:
 
Vremenski okvir Koraci u postupku procjene učinaka propisa
rujan tekuće godine  u okviru izrade prijedloga plana zakonodavnih aktivnosti Izrada Prethodne procjene
Stručni nositelj pristupa izradi Prethodne procjene analizom postojećeg stanja u području koje se namjerava urediti nacrtom prijedloga zakona, utvrđivanjem ishoda odnosno promjena u području koje se namjerava urediti nacrtom prijedloga zakona i vremenskog okvira za njihovo postizanje, određivanjem adresata na koje se nacrt prijedloga zakona odnosi, utvrđivanjem rješenja koja mogu dovesti do ostvarenja ishoda u području koje se namjerava urediti nacrtom prijedloga zakona, utvrđivanjem izravnih učinaka, osobito, gospodarskih, socijalnih, učinaka na tržište rada, učinaka na zaštitu okoliša, na zaštitu ljudskih prava i učinaka na tržišno natjecanje te utvrđivanjem potrebe za provođenjem procjene učinaka propisa na malo gospodarstvo.
rujan tekuće godine Izrada Prijedloga plana zakonodavnih aktivnosti
Nakon izrade Prethodnih procjena za sve nacrte prijedloga zakona koji se planiraju izrađivati u sljedećoj godini, stručni nositelj pristupa izradi Prijedloga plana zakonodavnih aktivnosti.
Za Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti i za sve izrađene Prethodne procjene provodi se savjetovanje u razdoblju od 1. do 30. rujna, u trajanju najmanje 15 dana.
rujan – prosinac tekuće godine Izrada Plana zakonodavnih aktivnosti
Ured za zakonodavstvo razmatra sve dostavljene Prijedloge plana zakonodavnih aktivnosti i pripadajuće Prethodne procjene i usuglašava dostavljeni Prijedlog plana sa stručnim nositeljem do 1. prosinca tekuće godine. U istom razdoblju Ured dostavlja sve Prethodne procjene na mišljenje tijelu nadležnom za provođenje procjene učinaka propisa na malo gospodarstvo (MSP test) odnosno za provedbu SCM metodologije, koje je dužno u roku od osam dana od zaprimanja dostaviti mišljenje Uredu o potrebi provođenja ovih aktivnosti. Ured za zakonodavstvo upućuje Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Vladi Republike Hrvatske na donošenje do 15. prosinca tekuće godine.
tijekom sljedeće godine sukladno rokovima iz usvojenog Godišnjeg plana zakonodavnih aktivnosti Izrada Iskaza o procjeni učinaka propisa
Na temelju obveza iz Plana zakonodavnih aktivnosti i rezultata Prethodne procjene stručni nositelj pristupa provedbi procjene učinaka propisa, u okviru koje se izrađuje Iskaz o procjeni učinaka i nacrt prijedloga zakona.
Savjetovanje 
O Iskazu i nacrtu prijedloga zakona provodi se savjetovanje u trajanju od najmanje 30 dana uz javno izlaganje materije koja je predmet savjetovanja.
Konzultacije
Istodobno sa savjetovanjem, Iskaz se dostavlja na mišljenje nadležnim tijelima i Uredu. Stručni nositelj provodi konzultacije o Iskazu s nadležnim i drugim mjerodavnim tijelima, ovisno o sadržaju Iskaza, radi njegova usuglašavanja. Tijelo nadležno za provođenje MSP testa odnosno za provedbu SCM metodologije, obvezno provodi usuglašavanje o rezultatima provedbe MSP testa i SCM metodologije. Ured može, ako je potrebno, provesti konzultacije o Iskazu sa stručnim nositeljem i nadležnim tijelima.
Upućivanje nacrta prijedloga zakona i iskaza u proceduru Vlade Republike Hrvatske
Nakon provedenog postupka savjetovanja i usuglašavanja Iskaz se dostavlja na suglasnost Uredu, a nacrt prijedloga zakona na mišljenje nadležnim tijelima, Uredu i drugim tijelima u skladu s Poslovnikom Vlade Republike Hrvatske.
Uz nacrt prijedloga zakona koji stručni nositelj predlaže Vladi prilaže se Iskaz.
Uz prijedlog zakona koji Vlada predlaže na donošenje Hrvatskome saboru dostavlja se Iskaz.