Baza savjetodavnih tijela

Tijela javne vlasti, u cilju dobivanja povratnih informacija, komentara ili stajališta  o određenim javnim politikama, propisima ili mjerama iz njihove nadležnosti, mogu uspostaviti savjetodavna tijela. Savjetodavna tijela mogu biti stalna ili povremena, a glavna im je svrha prikupljanje informacija od strane zainteresirane javnosti u svrhu praćenja i unaprjeđenja javnih politika.
 
Pri izradi nacrta prijedloga zakona, drugog propisa ili akta, kao i pri praćenju njihove provedbe, postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću može, u skladu s potrebama i raspoloživim sredstvima, obuhvatiti i uključivanje stručnjaka iz reda predstavnika zainteresirane javnosti u postupak izrade nacrta zakona, drugih propisa ili akata od strane tijela državne uprave, odnosno Vlade Republike Hrvatske.

U postupku izrade nacrta, stručnjaci kao predstavnici zainteresirane javnosti, mogu biti imenovani za članove stručnih radnih skupina sukladno važećim propisima ili na temelju javnog poziva, nastojeći osigurati zastupljenost interesnih skupina te fizičkih i pravnih osoba na koje neposredno može utjecati zakon ili drugi propis koji se donosi, odnosno koje će biti uključene u njegovu provedbu.

Državne institucije:
Vrsta savjetodavnog tijela:
Savjetodavno tijelo:
Ime i prezime:
Institucija / organizacija: