Opći uvjeti korištenja aplikacije „e-Savjetovanja“

I. UVODNE ODREDBE

1. Opći uvjeti korištenja aplikacije „e-Savjetovanja“ sastavljeni su kao uputa za postupanje Korisnika Središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću „e-Savjetovanja“. Korisnik aplikacije u smislu ovih Općih uvjeta je svaka pravna ili fizička osoba koja se dobrovoljno registrirala za korištenje aplikacije „e-Savjetovanja“.
2. Središnji državni internetski portal za savjetovanje s javnošću „e-Savjetovanja“, uspostavljen je sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, NN 85/2015). Zakon o pravu na pristup informacijama propisuje da su tijela državne uprave nadležna za izradu nacrta zakona i podzakonskih akata dužna na središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanje s javnošću objaviti nacrt propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta o kojem se provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u pravilu u trajanju od 30 dana, uz objavu razloga za donošenje propisa i ciljeva koji se žele postići savjetovanjem. Također, nakon provedenog savjetovanja, tijela državne uprave dužna su o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti zainteresiranu javnost putem Središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću objavom izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koje dostavljaju Vladi Republike Hrvatske.
3. Sva savjetovanja provedena u sklopu aplikacije „e-Savjetovanja“ javno su vidljiva u aplikaciji zajedno s izvješćima o provedenim savjetovanjima.
4. Registrirani Korisnici mogu sudjelovati u svim otvorenim savjetovanjima te mogu pregledavati sva objavljena izvješća o provedenim savjetovanjima. Korisnici sudjeluju u otvorenim javnim savjetovanjima unosom komentara, mišljenja i prijedloga na dokumente o kojima je otvoreno savjetovanje. Korisnik može u sklopu aplikacije „e-Savjetovanja“ dati opći komentar na dokument koji se nalazi na savjetovanju ili dati prijedlog novog teksta komentirajući konkretne odredbe ili dijelove dokumenta. Ukoliko registrirani Korisnik svojim komentarom, mišljenjem ili prijedlogom koje dostavlja putem aplikacije „e-Savjetovanja“ vrijeđa ili diskriminira po bilo kojoj osnovi koja je definirana člankom 14. Ustava Republike Hrvatske, (NN 56/90, 135/97, 8/98,  113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14) te člankom 1. Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08, 112/12), državno tijelo koje je objavilo savjetovanje sakrit će navedeni komentar ili komentare. Skriveni komentar neće se uzeti u razmatranje te neće biti prikazan u izvješću o provedenom savjetovanju, a na zahtjev državnog tijela Ured za udruge onemogućit će korisnički račun navedenog Korisnika. Nakon onemogućavanja korisničkog računa, Korisnik više neće moći sudjelovati u e-savjetovanjima, neće moći pristupiti svom korisničkom računu niti će moći otvoriti novi korisnički račun.
5. Neregistrirani posjetitelji aplikacije „e-Savjetovanja“ mogu pregledavati sva savjetovanja bez mogućnosti ostavljanja komentara te mogu pregledavati sva objavljena izvješća o provedenim savjetovanjima.
6. Na sve međusobne odnose koji su dio komunikacije u okviru internetskog portala „e-Savjetovanja“ koji nisu posebno uređeni ovim Općim uvjetima primjenjivat će se važeći propisi Republike Hrvatske.
 
II. REGISTRACIJA NA PORTAL E-SAVJETOVANJA

7. Prilikom registracije na portal „e-Savjetovanja“ Korisnik je dužan pročitati i prihvatiti Opće uvjete korištenja aplikacije „e-Savjetovanja“.
8. Prihvaćanjem Općih uvjeta korištenja aplikacije „e-Savjetovanja“, Korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s prikupljanjem i obradom skupa  podataka o Korisniku kojeg čine:
  1. za Korisnika fizičku osobu: OIB, ime, prezime, županija prebivališta, adresa e-pošte
  2. za Korisnika pravnu osobu: OIB, naziv, NKD broj, županija sjedišta, adresa e-pošte, ime i prezime kontakt osobe, kontakt telefonski broj te dodatni podaci sukladno vrsti pravne osobe:  broj zaposlenih, skupina/veličina, ili podkategorija pravne osobe.
9. OIB Korisnika koristi se za autentifikaciju Korisnika u korelaciji s imenom i prezimenom odnosno nazivom pravne osobe, u bazi podataka Ministarstva financija. Adresa e-pošte Korisnika služi za potvrđivanje korisničkog računa te za primanje informacija o otvorenim javnim savjetovanjima i istraživanjima koja provode tijela državne uprave (ukoliko je Korisnik dao privolu za primanje informacija o otvorenim javnim savjetovanjima i/ili istraživanjima). Ostali podaci koji se prikupljaju u sklopu registracije obrađuju se zbirno i služe isključivo za statističke svrhe, prilikom izrade Godišnjeg izvješća o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN 140/2009). Podaci o kontakt osobama za pravne osobe koje se registriraju u aplikaciju služe za korisničku podršku.
10. Korisnik se u aplikaciju „e-Savjetovanja“ može registrirati putem obrasca za registraciju koji je dostupan na: https://esavjetovanja.gov.hr/Account/Register ili sustava e-Građani (putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava - NIAS-a).
11. Korisnici koji se u aplikaciju „e-Savjetovanja“ registriraju putem sustava e-Građani, nakon prijave u sustav e-Građani prilikom registracije dostavljaju podatke koji uključuju adresu e-pošte i županiju prebivališta radi potvrđivanja korisničkog računa te za potrebe statističkog praćenja.
12. Zbog autentifikacije Korisnika putem OIB sustava jedan Korisnik može imati samo jedan korisnički profil.
13. Registracijom u aplikaciju „e-Savjetovanja“, svaki Korisnik kreira svoj korisnički profil za pristup aplikaciji te korisničko ime i lozinku koje odabire prilikom registracije. Osim korisničkog imena i OIB-a Korisnik može promijeniti i nadopuniti podatke Korisnika odabirom opcije „Uređivanje korisničkog računa“.  Korisničko ime i lozinka nisu javno vidljivi i služe za prijavu u aplikaciju.
14. Korisnik je odgovoran za savjesnu uporabu i čuvanje korisničkih podataka. Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske kao tijelo zaduženo za koordinaciju uspostave i korištenja aplikacije „e-Savjetovanja“ ne snosi odgovornost za štetu nastalu nesavjesnom uporabom i čuvanjem korisničkih podataka.
15. Prilikom registracije Korisnik odabire želi li putem adrese e-pošte primati obavijesti o otvorenim savjetovanjima po tijelima, te želi li sudjelovati u istraživanjima koja provode državna tijela. Ove privole moguće je povući ili prihvatiti u bilo kojem trenutku u sklopu opcije „Uređivanje korisničkog računa“.
16. Korisnici koji su označili da žele primati informacije o otvorenim savjetovanjima određenog tijela, nakon otvaranja svakog novog savjetovanja na kontakt adresu e-pošte dobit će poruku koja sadržava naziv savjetovanja, kratak opis savjetovanja, trajanje savjetovanje te poveznicu na savjetovanje.
17. Odabirom opcije „Odregistriraj se“ u sklopu opcije „Uređivanje korisničkog računa“ Korisnik briše svoj korisnički račun. Komentari Korisnika koji se odregistrirao i dalje će biti javno vidljivi. Korisnik koji se je odregistrirao može se ponovno registrirati, pri čemu pri registraciji mora unijeti različito korisničko ime od onog kojeg je naveo pri prethodnoj registraciji.
 
III. PRIJAVA, ODJAVA I SUDJELOVANJE U e-SAVJETOVANJU

18. Svi registrirani Korisnici prijavljuju se u aplikaciju „e-Savjetovanja“ pomoću korisničkog imena i lozinke i nakon toga mogu sudjelovati u jednom ili više otvorenih savjetovanja na način da daju komentare na dokument za koji je u savjetovanje u tijeku.
19. Odabirom opcije „Odjavi se“ Korisnik završava rad u aplikaciji „e-Savjetovanja“.
20. Korisnici za vrijeme trajanja savjetovanja mogu izmijeniti ili dopuniti svoj komentar ili obrisati komentar. Korisnici odabirom opcije „Uredi“ mogu uređivati svoj komentar dok se putem opcije "Obriši" briše komentar 
21. Svi komentari Korisnika su javno vidljivi od trenutka unosa komentara. Svi odgovori na komentare nadležnih državnih tijela javno su vidljivi od trenutka objave izvješća o provedenom savjetovanju. 
22. Korisnici u sklopu savjetovanja mogu izraziti svoje slaganje ili neslaganje s određenim komentarom klikom na ikonu „Palac gore“ ili „Palac dolje“ pored komentara. Slaganje ili neslaganje s određenim komentarom je anonimno i ne bilježi se u izvješću o provedenom savjetovanju.
23. Sva savjetovanja objavljena u aplikaciji „e-Savjetovanja“ otvorena su do 24:00 (GMT+2) na dan naznačen kao zadnji dan savjetovanja.
24. Nakon završetka roka za savjetovanje nadležno državno tijelo završava postupak savjetovanja s javnošću objavom izvješća o provedenom savjetovanju, čiji je sastavni dio tablica dostavljenih komentara i odgovora na komentare.
25. Trenutkom objave izvješća o provedenom savjetovanju svi Korisnici koji su sudjelovali u savjetovanju dobivaju poruku e-pošte s informacijom da je objavljeno izvješće o provedenom savjetovanju te poveznicu na izvješće.
 
IV. ZAŠTITA PRIVATNOSTI

26. Prilikom sudjelovanja u savjetovanjima kroz unos komentara, mišljenja i prijedloga javno je vidljivo ime i prezime Korisnika, to jest naziv Korisnika ukoliko se radi o pravnoj osobi koja je sudjelovala u savjetovanju. Ime i prezime, to jest naziv Korisnika vidljiv je i u izvješću o provedenom savjetovanju. Svi ostali podaci o Korisniku iz točke 8. i 13. ovih Općih uvjeta nisu javno vidljivi i neće se dalje obrađivati ili davati drugima na uvid ili korištenje.
27. Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske kao tijelo zaduženo za razvoj i unaprjeđenje aplikacije „e-Savjetovanja“  jamči Korisniku da će se njegovi osobni podaci koristiti sukladno propisima iz područja zaštite osobnih podataka te da integritet i povjerljivost tih podataka ni na koji način neće biti narušeni.
28. Aplikacija „e-Savjetovanja“ koristi kolačiće (eng. cookies). Kolačić je mala tekstualna datoteka koju posjećena web stranica pohranjuje na Korisnikov uređaj. U datoteci se nalaze informacije za podržavanje korištenja predmetne web stranice. Ti kolačići omogućavaju da aplikacija „e-Savjetovanja“ radi učinkovito i ugodno za Korisnika. Pristupom aplikaciji „e-Savjetovanja“ Korisnik prihvaća da aplikacija „e-Savjetovanja“ smije pohraniti kolačiće na njegovo računalo ili bilo koju drugu vrstu uređaja koju koristi. U slučaju da Korisnik ne dozvoli korištenje kolačića, aplikacija „e-Savjetovanja“ neće raditi.
29.  U smislu odredaba propisa iz područja zaštite osobnih podataka, voditelj obrade osobnih podataka je Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, Trg svetog Marka, 10 000 Zagreb, OIB: 62409285700. Izvršitelj obrade osobnih podataka je APIS IT d.o.o., Zagreb, Paljetkova 18, OIB: 02994650199.
30. Kontaktni podaci voditelja obrade su: zakonodavstvo@vlada.hr, kontakt tel.: 01 4569 244.
31. Korisnik na kojeg se odnose osobni podaci iz točke 8. i 13. koje obrađuje voditelj obrade ima pravo zatražiti pristup, ispravak, brisanje, prenosivost i ograničavanje obrade i podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose, ako su za to ispunjene pretpostavke propisane propisima iz područja zaštite osobnih podataka. Zahtjev za ostvarivanje ovih prava Korisnik može podnijeti u pisanom obliku na adresu: Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, Trg svetog Marka 2, 10 000 Zagreb ili putem e-pošte na: zakonodavstvo@vlada.hr
 
V. KORISNIČKA PODRŠKA

32.  Korisničku podršku korisnicima aplikacije „e-Savjetovanja“ pruža Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske kao tijelo zaduženo za razvoj i unaprjeđenje aplikacije „e-Savjetovanja“. Korisnička podrška odnosi se na podršku u kreiranju korisničkog računa, podršku u slučaju zaboravljenih/izgubljenih korisničkih podataka te podršku vezanu za tehničke aspekte sudjelovanja u javnim savjetovanjima.
33. Za upite vezane za sadržaj dokumenata koji su predmet savjetovanja Korisnici se trebaju obratiti nadležnom državnom tijelu putem Koordinatora za savjetovanja čiji popis se nalazi na:  https://savjetovanja.gov.hr/istaknute-teme/provedba-savjetovanja/koordinatori-za-savjetovanje-u-tijelima-drzavne-uprave/1105
34. Kada Korisnik, pravna osoba želi u sklopu korisničke podrške izmijeniti korisničke podatke, Ured za zakonodavstvo, s ciljem verifikacije zahtjeva, tražit će pisanim putem potvrdu od strane ovlaštene osobe Korisnika da je suglasna s traženim izmjenama.
35. Kontakti za korisničku podršku su: adresa e-pošte: E-savjetovanja@vlada.hr , tel: 01 4569 244.
36. Ured za zakonodavstvo na pristigle upite odgovorit će u svoje uredovno vrijeme u najbržem mogućem roku, a najkasnije u roku od 48 sati od zaprimanja upita, odnosno prvi radni dan nakon roka koji ističe u dane vikenda ili praznika.
 
 
Datum objave dokumenta: 22. srpnja 2019.