Koordinatori za savjetovanje u tijelima državne uprave

 
TIJELO DRŽAVNE UPRAVE / JAVNO TIJELO KOORDINATOR/ICA ZA SAVJETOVANJE KONTAKT
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA Franka Maček  
01 4896 385
franka.macek@mvep.hr

 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Vjekoslav Mađarić 01 6122 478
vmadjaric@mup.hr
MINISTARSTVO OBRANE Petar Barać 01 4567 611
petar.barac@morh.hr
MINISTARSTVO FINANCIJA Sanja Bach

Inga Maleš
 
Nataša Vidak
01 4591 115
sanja.bach@mfin.hr
 
01 6211 361
inga.males@carina.hr
 
01 4809 232
natasa.vidak@porezna-uprava.hr
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE Zrinka Oreb
 
 
01 3714 522
zrinka.oreb@mpu.hr
 
 
MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE Daliborka Nović

Roman Živković
01 3782 168
daliborka.novic@mpgi.hr

01 6473 094
roman.zivkovic@mpgi.hr
MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI  I SOCIJALNE POLITIKE Marina Ulamec 01 6106 890
marina.ulamec@mrms.hr
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA Melita Holetić 01 4866 255
melita.holetic@min-kulture.hr
MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA Bosiljko Domazet
 

 
01 6169 009
bosiljko.domazet@mints.hr
 

 
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Ida Rusteni
 
Snježana Papić
01 6109 952
ida.rusteni@mps.hr
 
01 6106145
snjezana.papic@mps.hr
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA Kristina Begonja 01 4594-350
kristina.begonja@mzo.hr
MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE Goran Škec 01 3784-537
goran.skec@mmpi.hr
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA Sofija Ljubaj
 
Kristina Tekić
01 3717 926
sofija.ljubaj@mingor.hr
 
01 3717 251
kristina.tekic@mingor.hr
 
MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE Draško Pokrovac 01 6400 623
drasko.pokrovac@mrrfeu.hr
MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA Biljana Orlić 01 2308 935
biljana.orlic@branitelji.hr
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Jasminka Katić Bubaš

Kristina Pek


Ana Fistrić
01 4607 549
Jasminka.KaticBubas@miz.hr

01 4607 533
Kristina.Pek@miz.hr

01 4607 559
Ana.Fistric@miz.hr
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA Tanja Didak Prekpalaj 01  4855 827
tanja.didak-prekpalaj@rdd.hr
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU Ančica Jonjić ancica.jonjic@sredisnjanabava.hr
01/4599881
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE Marijana Bunčić 01 6172 653

marijana.buncic@sduosz.hr
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE Dubravka Severinski 01 6444 685
dseverinski@hrvatiizvanrh.hr
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE Ivana Ištuk 01 5557 224
ivana.istuk@demografijaimladi.hr
 
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA Ivana Medarić
 
 
Svjetlana Prusec Milnović
01 6165 486
ivana.medaric@dgu.hr
 
01 6165489
svjetlana.prusec.milnovic@dgu.hr
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD Sanja Nikolić 01 4565 733
sanja.nikolic@cirus.dhz.hr
DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO Karla Štingl


 
01 610 6104
kstingl@dziv.hr


 
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO Trpimir Župić trpimir.zupic@dzm.hr
DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU Tomislav Grgić
 
Marijana Celjak
 
Lana Leljak
01 4806 111
GrgicT@dzs.hr
 
01 4806 163
celjakm@dzs.hr
 
01 4806 169
LeljakL@dzs.hr
DRŽAVNI INSPEKTORAT Mihovil Vukša
 
Zvonimira Antolin Patačko
 
Mario Šunić
01 2375 482
mihovil.vuksa@dirh.hr
 
01 2375 148
zvonimira.antolinpatacko@dirh.hr
 
01 2375 204
mario.sunic@dirh.hr
POVJERENIK ZA INFORMIRANJE Ina Volmut 01 4609 041
ina.volmut@pristupinfo.hr
URED ZA UDRUGE VLADE RH Iva Rašić 01 4599 824
iva.rasic@udruge.vlada.hr
URED ZA ZAKONODAVSTVO VLADE RH Nikolina Matić nikolina.matic@vlada.hr
URED ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA VLADE RH Krešimir Margaletić 01 4569 324
kresimir.margaletic@uljppnm.gov.hr
URED ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA VLADE RH Maja Sporiš 01 6303 761
maja.sporis@urs.gov.hr
URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST Josipa Lončarević josipa.loncarevic@uvns.hr
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA Tomislav Žižak Čerin 01 6173 228
tomislav.zizak.cerin@hanfa.hr
HRVATSKA NARODNA BANKA Dubravka Budak