Koordinatori za savjetovanje u tijelima državne uprave

IJELO DRŽAVNE UPRAVE / JAVNO TIJELO KOORDINATOR/ICA ZA SAVJETOVANJE KONTAKT
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA    
glasnogovornik@mvep.hr

 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Andrea Belin Maljak

 abelinmaljak@mup.hr
01 61 22 422
MINISTARSTVO OBRANE Dražen Palaić 01 4568 029
drazen.palaic@morh.hr
MINISTARSTVO FINANCIJA Sanja Bach

Vesna Krsnik
sanja.bach@mfin.hr
 
vesna.krsnik@porezna-uprava.hr
01 2386 956
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA Zrinka Oreb 01 3714 522
zrinka.oreb@pravosudje.hr
MINISTARSTVO UPRAVE Josip Osmann 1 2357 559
josip.osmann@uprava.hr
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA Daliborka Nović daliborka.novic@mgipu.hr
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA Ivana Matošin 01 3696 454
ivana.matosin@mrms.hr
MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ MLADE I SOCIJALNU POLITIKU Ivana Popovac ivana.popovac@mdomsp.hr
MINISTARSTVO KULTURE Nives Milinković 01 4866 255
nives.milinkovic@min-kulture.hr   
MINISTARSTVO TURIZMA Bosiljko Domazet Bosiljko.Domazet@mint.hr
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Ida Rusteni
 
Snježana Papić
01 6109 952
ida.rusteni@mps.hr
 
01 6106145
snjezana.vranjkovic@mps.hr
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA Alen Čuljak 01 4594-363
Alen.Culjak@mzo.hr  
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE Kristina Tekić 01 3717-251
kristina.tekic@mzoe.hr
MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE Goran Škec  01 3784-537
goran.skec@mmpi.hr  
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA PODUZETNIŠTVA I OBRTA Ivana Penić 01 6106 583
ivana.penic@mingo.hr
MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE Mihajla Ljubičić 01 4569148
mihajla.ljubicic@mrrfeu.hr
MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA Biljana Orlić 01 2308 935
biljana.orlic@branitelji.hr
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA Kristina Sekačić 01 4559 256
Kristina.Sekacic@miz.hr
MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE Marija Antolin 01 6448 862
marija.antolin@midim.hr
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT Adela Čujko 01 604 2970
adela.cujko@sdus.hr
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA Tanja Didak Prekpalaj 01  4855 827
Tanja.Didak-Prekpalaj@rdd.hr
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU Saša Čaldarević sasa.caldarevic@sredisnjanabava.hr
01/4599883
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE Sara Jakupis 01 4659-791
sara.jakupis@sduosz.hr
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE Dubravka Severinski 01 6444 685
dseverinski@hrvatiizvanrh.hr   
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA Ivana Medarić
 
 
Svjetlana Prusec Milnović
01 6165 486
ivana.medaric@dgu.hr
 
01 6165489
svjetlana.prusec.milnovic@dgu.hr
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD Sanja Nikolić 01 4565 733
sanja.nikolic@cirus.dhz.hr
DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO Karla Štingl  01 610 6104
kstingl@dziv.hr
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO Slavica Skračić 01 5630 021
slavica.skracic@dzm.hr
DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU Andrea Galić – Nagyszombaty GalicA@dzs.hr
DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST Nevenka Novosel
 
 
Renata Zubac
01 4881 789
nevenka.novosel@dzrns.hr
 
4881-777
renata.zubac@dzrns.hr
DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE Senada Džafović 01 3650 035
senada.dzafovic@duzs.hr
POVJERENIK ZA INFORMIRANJE Ina Volmut 01 4609 041
ina.volmut@pristupinfo.hr
URED ZA UDRUGE VLADE RH Nemanja Relić 01 459 98 18
nemanja.relic@udruge.vlada.hr
URED ZA ZAKONODAVSTVO VLADE RH Mihaela Bošnir Mihaela.Bosnir@vlada.hr
URED ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA VLADE RH Krešimir Margaletić 01 4569 324
kresimir.margaletic@uljppnm.vlada.hr
URED ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA VLADE RH Sandra Đuka 01 6303 762
sandra.djuka@urs.vlada.hr
URED ZA RAZMINIRANJE VLADE RH Nives Barilić 01 6303 991
nives.barilic@mine.vlada.hr
URED ZA SUZBIJANJE ZLOUPRABE DROGA VLADE RH Josipa Lovorka Andreić 01 4878 123
josipa.lovorka.andreic@uredzadroge.hr
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA Ksenija Veseli 01 6173 263
ksenija.veseli@hanfa.hr    
HRVATSKA NARODNA BANKA Dejana Rebernik dejana.rebernik@hnb.hr